Stärk din hälsa med kosttillskott från NOW FoodsShop

Regler och villkor

Nedan finns Bonos allmänna villkor. Om du har några frågor, tveka inte att kontakta vår kundtjänst.

Artikel 1 - Definitioner

I dessa allmänna villkor används följande termer med den betydelse som anges, om inte annat uttryckligen anges.

Bono: bestämmer av dessa allmänna villkor.

Kunden: den fysiska person som inte agerar vid utövande av yrke eller verksamhet och ingår avtal med Bono.

Dessa villkor gäller för varje erbjudande, offert och avtal mellan Bono och kunden på vilka Bono har förklarat dessa villkor tillämpliga, i den mån dessa villkor inte uttryckligen och skriftligen har frångåtts av parterna.

Dessa villkor gäller även avtal med Bono för vars genomförande tredje part behöver involveras.

Eventuella avvikelser från dessa allmänna villkor är endast giltiga om de uttryckligen överenskommits skriftligen.

Ångerrätt: möjlighet för kunden att frånträda distansavtalet inom betänketiden.

Artikel 2 - Bonos identitet

Bono är ett handelsnamn för Bono BV, med huvudkontor på Westeinde 110, 1511 MA Oostzaan, Nederländerna. Bono BV är registrerat hos Handelskammaren under KvK-nummer 74636391. Bono nås via e-post på info@bono.se.

Momsregistreringsnummer Land
NL859976026B01 Nederländerna
GB295366854 Storbritannien
BE0771285602 Belgien
DE326236922 Tyskland
FR36852603430 Frankrike
IT00244219994 Italien
CZ685068637 tjeckiska
PL5263292623 Polen
ESN3031320I Spanien


Artikel 3 - Om Erbjudandet

De erbjudna föremålen visas och/eller beskrivs på hemsidan och/eller i skriftliga erbjudanden så tydligt som möjligt och besitter de egenskaper som Bono nämner i erbjudandet.

Alla bilder och specifikationer i erbjudandet är vägledande och kan inte leda till ersättning eller uppsägning av avtalet.

Bilder på produkter är en korrekt representation av de erbjudna produkterna. Bono kan inte garantera att den visade förpackningen överensstämmer exakt med produkternas förpackning.

Webbplatsen anger tydligt vad kunden är skyldig vid köp och vilka hans rättigheter och skyldigheter är om han accepterar erbjudandet.

Bono har rätt att ändra och modifiera erbjudandet.

Artikel 4 - Om avtalet

Avtalet ingås i det ögonblick då kunden accepterar erbjudandet och uppfyller de uppställda villkoren.

Bono levererar enligt den information som kunden lämnat under beställningsprocessen. Kunden ansvarar för att uppge rätt leveransadress och beställa rätt produkter.

Oavsett vilken betalningsmetod som valts av kunden vid beställningstillfället förbehåller sig Bono rätten att inte utföra beställningar eller att göra det vid ett senare tillfälle.

Alla priser är med reservation för skriv- och tryckfel. Inget ansvar accepteras för konsekvenserna av skriv- och tryckfel. Vid skriv- och tryckfel är Bono inte skyldig att leverera varan enligt felaktigt pris.

Artikel 5 - Om leverans

Bono gör sitt yttersta för att leverera beställningar så snabbt som möjligt. Om leveransen försenas -antingen på grund av tillfällig otillgänglighet eller av någon annan anledning- eller om en beställning inte kan utföras eller endast kan utföras delvis, meddelas kunden senast 30 dagar efter beställningen. Kunden har i så fall rätt att säga upp avtalet utan att det uppstår någon kostnad. Kunden har inte rätt till ersättning.

Leveransadressen är den som kunden har meddelat Bono.

Alla leveranstider är vägledande. Kunden kan inte härleda några rättigheter från nämnda leveranstider. Överskridande av en löptid berättigar inte kunden till ersättning.

Vid uppsägning i enlighet med punkt 1 i denna artikel kommer Bono att återbetala det belopp som kunden betalat så snart som möjligt, dock senast 14 dagar efter uppsägningen.

Om leveransen av en beställd produkt visar sig omöjlig kommer Bono att anstränga sig för att tillhandahålla en ersättningsvara. Det kommer tydligt och förståeligt att meddelas att en ersättningsvara levereras senast vid leveranstillfället. Ångerrätten kan inte uteslutas för ersättningsartiklar. Kostnaderna för eventuell retursändning kommer att stå för Bono.

Bono bär risken för skada eller förlust av föremålen vid frakt till kund, förutom när kunden anger fel adress. Vid felaktig adressinmatning från kundens sida är Bono inte ansvarig för skadan och är inte skyldig att lämna någon ersättning under några omständigheter. När varorna har tagits emot av kunden övergår risken för skada och förlust på kunden. Om en eller flera föremål försvinner är kunden skyldig att på första begäran medverka i utredningen. Om kunden inte fullgör denna skyldighet har Bono rätt att få tillbaka priset på varorna från kunden.

Artikel 6 - Ångerrätt

Vid alla köp har kunden möjlighet att lösa avtalet utan att ange skäl under en 14-dagarsperiod (ångerrätt). Denna betänketid börjar dagen efter att kunden, eller en representant utsedd av kunden och gjort känd för Bono, har tagit emot produkten.

Under betänketiden kommer kunden att hantera produkten och förpackningen varsamt.

Efter att kunden har angett att de vill utnyttja sin ångerrätt ska kunden returnera produkten inom 14 dagar.

De returnerade varorna får inte användas eller skadas. Kunden ska också följa alla villkor för returfrakt. Kostnaderna för returfrakten står på kundens bekostnad. Efter mottagande av försändelsen och godkännande av Bono angående produkternas skick återbetalas kundens pengar inom 14 dagar.

Om kunden inte har meddelat att de önskar utnyttja sin ångerrätt inom de perioder som nämns i punkterna 1 och 3, eller inte har returnerat produkten till Bono, är köpet ett faktum.

För varor som kunden skickar på eget initiativ står fraktkostnaderna på kundens bekostnad. Bono ansvarar i så fall inte för skador som uppstår under transporten.

Artikel 7 - Om integritet

Genom att göra en beställning lagras data i Bonos personregistrering. De lagrade personuppgifterna kommer att lämnas till kunden för granskning på skriftlig begäran. De korrigeringar som kunden meddelat kommer att behandlas i registreringen om inte korrigeringarna visar sig vara felaktiga.

Utan lagliga skäl eller utanför syftet med dess personliga registrering, kommer Bono inte att tillhandahålla tredje parts data som skulle äventyra kundens integritet.

Artikel 8 - Om klagomål

Bono har ett tillräckligt publicerat klagomålsförfarande och hanterar klagomålet i enlighet med detta klagomålsförfarande.

Reklamation över avtalets utförande ska lämnas till Bono, fullständigt och tydligt beskrivet inom 7 dagar efter att kunden upptäckt bristerna.

Klagomål som lämnas till Bono kommer att besvaras inom högst 14 dagar från mottagandet. Om ett klagomål kräver en förutsebar längre handläggningstid kommer Bono att svara inom en period av 14 dagar med ett mottagningsmeddelande och en indikation på när kunden kan förvänta sig ett mer uttömmande svar.

Om klagomålet inte kan lösas genom ömsesidig överenskommelse uppstår en tvist som är föremål för tvistlösningsprocessen.

Vid reklamationer ska kunden först kontakta Bono. Det är också möjligt att registrera klagomål via den europeiska ODR-plattformen (http://ec.europa.eu/odr).

Ett klagomål upphäver inte Bonos skyldigheter, om inte Bono skriftligen anger annat.

Om Bono anser att ett klagomål är berättigat, kommer Bono, efter eget gottfinnande, att ersätta eller reparera de levererade produkterna utan kostnad.

Avtal mellan Bono och kunden som dessa allmänna villkor gäller regleras uteslutande av holländsk lag, även om konsumenten är bosatt utomlands.

Wiens försäljningskonvention gäller inte.

Artikel 9 - Övriga bestämmelser

Bono tar inget ansvar för konsekvenserna av typografiska fel på webbplatsen eller andra former av media.

Genom att lägga en beställning godkänner varje kund ovillkorligen ovanstående försäljningsvillkor utan förbehåll.

Artikel 10 - Ytterligare villkor för europeiska kunder

Följande tilläggsvillkor gäller för kunder från länder inom Europa.

Lokala lagar och förordningar kan gälla för beställningar som skickas till kunder utanför Nederländerna. Bono ansvarar inte för eventuella ytterligare skatter, tullar eller avgifter som kan uppstå. Kunden ansvarar för efterlevnad av lokala lagar och förordningar och för betalning av eventuella skatter, tullavgifter eller avgifter i samband med deras beställning.

För beställningar som görs av kunder utanför Nederländerna kan Bono inte garantera leveranstiden på grund av potentiella förseningar i tullklareringen och andra faktorer utanför kontroll. Trots det kommer Bono att fullgöra sin skyldighet att leverera beställningen enligt angivet fraktsätt.

Kunder utanför Nederländerna kan bli föremål för en längre betänketid än de vanliga 14 dagarna, baserat på lokala lagar och förordningar. Om de lokala lagarna kräver en längre betänketid kommer Bono att följa tillämpliga lagar.

Klagomål eller tvister som inte kan lösas genom ömsesidig överenskommelse och i enlighet med Europeiska unionens regler om konsumenträttigheter, kan hänvisas till plattformen European Online Dispute Resolution (ODR) på http://ec.europa.eu/odr för lösning .

Om en eller flera bestämmelser i dessa allmänna villkor visar sig strida mot tvingande eller tillämplig lag, kommer de återstående klausulerna att förbli fullt i kraft. I sådana fall kommer parterna att förhandla fram en ersättningsbestämmelse som är i linje med den ursprungliga bestämmelsen så nära som möjligt samtidigt som den överensstämmer med tillämplig lag.

Genom att göra en beställning för leverans utanför Nederländerna, godkänner och godkänner kunden dessa ytterligare villkor, samt de allmänna villkoren som anges ovan.